понеділок, 4 грудня 2017 р.

платних  послуг  публічними  бібліотеками»

Пропонуємо витяги зі статті стосовно оновленого переліку надання платних послуг закладів культури, опублікованій у журналі «Бібліотечна планета», що буде доречним при плануванні роботи на наступний рік.

«Кабінет Міністрів України постановою від 12.07.2017 № 493 оновив Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури (далі - Перелік). Так, Перелік значно розширено, що дає змогу за­кладам культури, в тому числі бібліотекам, збільшити грошові надходження до своїх спеціальних фондів.
У процесі організації надання платних послуг не­обхідно дотримуватися норм чинного законодавства.
Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу Украї­ни, складовою спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних установ, у тому числі над­ходження від плати за послуги, що надаються згідно із законодавством.
Кошти, що надходять від надання таких послуг, використовуються бібліотекою винятково на по­криття витрат, пов'язаних із їх організацією та на­данням. Однак ч. 9 ст. 51 того ж кодексу передба­чено, що надпланові надходження від надання платних послуг спрямовуються на погашення забор­гованості з оплати праці, нарахування на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бю­джетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків – на заходи, котрі необ­хідні для виконання основних функцій, але не забез­печені коштами загального фонду бюджету за відпо­відною бюджетною програмою.
Таким чином, платна послуга, що надається бі­бліотекою, повинна бути передбачена законодав­ством. Тому кожна бібліотека у процесі обрання платних послуг, які може надавати своїм користу­вачам, має обирати такі послуги з Переліку, затвер­дженого Кабінетом Міністрів України.
Відомі непоодинокі випадки, коли представники Державної аудиторської служби України за резуль­татами ревізій діяльності публічних бібліотек вима­гали перераховувати в дохід відповідного бюджету кошти, отримані від надання платних послуг, не пе­редбачених Кабінетом Міністрів України. При цьо­му державні аудитори посилалися саме на ст. 13 Бюджетного кодексу України.
Вимоги до організації надання платних послуг та порядок визначення їх вартості передбачені Порядком визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на дер­жавній та комунальній формі власності, затвер­дженим спільним наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністер­ства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556.
Так, бібліотека зобов'язана:
-    безкоштовно надавати користувачам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вар­тості, порядку та строку оплати;
-   оприлюднювати інформацію про вартість по­слуг, що діє на дату надання послуги, із застосу­ванням інформаційних засобів (реклама, інформа­ційна дошка, веб-сайт закладу тощо).
Розмір плати за надання конкретної послуги ви­значається на підставі її вартості, що розрахову­ється на весь строк її надання та в повному обсязі.
Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу. Бібліотеки самостійно визначають калькуля­ційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.
Рекомендуємо для кожної послуги розробити робочу (технологічну) картку, за допомогою якої визначатимуться (в розрахунку на калькуляційну одиницю):
- технологічні процеси, які необхідно здійснити для надання послуги;
- час, потрібний для надання послуги;
- працівники, які безпосередньо надаватимуть послугу.
На підставі даних робочої картки простіше зро­бити калькуляцію вартості послуги. Складовими вартості платної послуги є:
-  витрати на оплату праці працівників, які безпо­середньо надають послуги;
-   нарахування на оплату праці відповідно до за­конодавства;
-   безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використову­ються при наданні платних послуг;
-  капітальні витрати;
-   індексація заробітної плати, інші витрати від­повідно до чинного законодавства.
Розмір плати за той чи інший вид платної пос­луги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов'язаних з її наданням.
... багато запитань викликає така послуга, як продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках), через електронні системи продажу видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників, реставраційних та інших закладів культури, довідково-бібліографічних та інформаційних продуктів (в елек­тронному вигляді - компакт-дисків), репро­дукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, памяток літератури, нотними виданнями), а також суве­нірних виробів, значків, виробів народних про­мислів; декоративно-ужиткового, образотвор­чого мистецтва та фотомистецтва тощо.
Так, відповідно до Податкового кодексу України звільняються від оподаткування (сплати податку на прибуток) кошти бюджетних організацій, отримані від надання платних послуг, пов'язаних з їх ос­новною статутною діяльністю. Але неспеціалізований магазин (кіоск, лоток) - це окремий суб'єкт господарювання з універсальним асортиментом то­варів. Тому можна зрозуміти, що бібліотека буде змушена продавати свої видання лише через мага­зини, кіоски чи лотки, до того ж неспеціалізовані.
Також у законодавстві відсутній термін «елек­тронні системи продажу».
Новий Перелік був схвально сприйнятий бібліоте­ками, адже в ньому розширено асортимент послуг».
Детальніше:

Розколупа Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 8-10. понеділок, 13 листопада 2017 р.

Закон  України  
«Про  Український  культурний  фонд»

має увійти в дію з 1 січня 2018 року. Це важливий сегмент у розбудові культури нашої країни. У цьому контексті Міністр культури України Євген Нищук наголосив, що це надзвичайна подія для культурної і мистецької спільноти, адже створення Українського культурного фонду має на меті підтримку всіх мистецьких проектів по різних напрямках, як державного, так і недержавного сектору. І, що дуже важливо, зробить можливим залучення до їх реалізації, як державні так і приватні кошти, через прозорий експертний відбір культурно-мистецьких проектів.  
7 листопада 2017 року було повідомлено про результати проведеного рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної частини Наглядової ради Українського культурного фонду та здійснену в цьому напрямку роботу відомства. За результатами рейтингового інтернет-голосування до Наглядової ради Українського культурного фонду були обрані 4 осіб, у т. ч. й генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Іванівна Гордієнко, як представник закладів культури. До Наглядової ради Фонду також увійдуть 2 особи визначені Міністерством культури України, а також 2 особи – визначені Президентом України.
Інтернет-голосування відбулось вперше. З цією метою Міністерством культури України та Громадською організацією «Електронна демократія» було підписано Меморандум про співпрацю, оскільки ця громадська організація має значний досвід у частині надання програмного забезпечення для електронних голосувань та проведення спостереження за прозорістю голосування.
Таким чином, завдяки інтернет-голосуванню було отримано вражаючі результати – понад 97% учасників із 22 регіонів України.
«Інтернет голосування перестало бути терміном майбутнього – це наше сьогодення і сучасність, наразі, це вже термін, який існує в українському законодавстві. Це інструмент, еволюційний розвиток засобів представницької демократії і волевиявлення», - зазначив Володимир Фльонц, голова ГО «Електронна демократія».
«Дуже важливо, що принципи, задекларовані в Законі, зокрема інноваційність, відкритість та прозорість, дійсно чітко дотримуються», –  наголосив незалежний експерт В. Нестуля.
середа, 8 листопада 2017 р.Вітаємо шановних колег з 
Всеукраїнським  днем  працівників  культури  
та  аматорів  народного  мистецтва!
Нехай  це  свято  
подарує  Вам натхнення  і  творчість  у  розбудові   української  культури,
відкритої  і  доступної  кожному.
Здоров’я  Вам,  благополуччя  і  добра!

пʼятниця, 27 жовтня 2017 р.

Запроваджуємо  УДК

Бібліотеки  України  для дітей розпочали впровадження Універсальної десяткової класифікації для систематизації своїх фондів.
25 жовтня 2017 року на базі Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка відбувся обласний практикум «Формування та збереження фондів бібліотек для дітей – реалії і перспективи» 
Основна частина практикуму була присвячена переведенню бібліотечних фондів на універсальну десяткову класифікацію – УДК. Консультанти-модератори розповідали присутнім про робочі процеси 
детальніше на  http://librarychl.kr.ua/pro_bib/news.php 

Звичайно, запитань буде ще багато. Тому, пропонуємо скористатися матеріалами щодо переходу на УДК, запропонованими НБУ для дітей та розміщеними на її сайті у розділах:
Віртуальна школа каталогізатора


Професійні новини  http://www.chl.kiev.ua//Default.aspx?id=6589"

А також, Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні: загальнодоступна група у Фейсбук https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/

пʼятниця, 29 вересня 2017 р.


Шановні  колежанки, чарівні  жінки,  професіонали бібліотечної справи!
Прийміть найщиріші вітання із Всеукраїнським днем бібліотек!
Бажаємо Вам:
поваги від читачів, розуміння влади, підтримки громади.

І звичайно ж, Віри, Надії, Любові, Миру, Благополуччя, Щастя!

понеділок, 21 серпня 2017 р.

Традиція  літніх  читань  у  бібліотеках  краю

Понад сто школярів взяли участь у низці літніх заходів Устинівської РБД. Зокрема, програма «Острів розваг», де запрошені діти разом з веселим Карлсоном та Бджілкою переглядали яскраві книги, змагались у ковбойських перегонах, танцювальному і пісенному конкурсах. А за допомогою екскурсії ближче познайомились з бібліотекою.
У розважальній програмі «Літо з бібліотекою» взяли участь 30 дітей різного віку Устинівської ЗШ I-II ступенів, які отримали масу задоволення від екскурсії по бібліотеці та огляду літератури «Казкові герої», конкурсів і розважальних ігор на бібліотечному майданчику. По закінченню, найактивніші читачі отримали грамоти від бібліотеки та солодкі подарунки.

Четвертокласникам місцевої школи (30 осіб) запропонували відшукати скарб, взявши участь у мандрівці «Піратська шхуна або подорож до острова скарбів». А щоб дітям було цікаво й весело, бібліотекарі оформили актовий зал морським реквізитом: піратський корабель, острів зі скринями, наповненими «золотими дукатами». Подбали і про куточок для фотосесії. «Плавання» почалося у бібліотеці, з огляду пригодницької літератури. Потім, разом із піратом Джеком Горобцем, діти, під гучну музику, «відправились» до острова скарбів. На шляху зустріли масу випробувань: змагались на знання морських термінів, у перетягуванні канату, влучній стрільбі, швидкісному зборі монет тощо. «Прибувши» до острова діти віднайшли свій скарб – дискотека з мильними бульбашками. Подорож закінчилась, але діти зрозуміли, що бібліотека – це світ, відкритий кожному, хто любить книгу.середа, 9 серпня 2017 р.

Традиція  літніх  читань  у  бібліотеках  краю

Бібліотекарі Новгородківської РБД протягом літературних читань «Літо на книжковій галявині» пропонують дітям цікаві книги, журнали. Щосуботи, до послуг відвідувачів, бібліотечний ігровий майданчик, де можна змістовно й з користю провести час – почитати й погратись.
Еко-мандрівку «Літня прогулянка селищем» здійснили діти табору відпочинку «Бригантина» Новгородківського НВК разом з бібліотекарем РБД, яка надала чимало корисної і цікавої інформації про селище та оточуюче середовище. По завершенню подорожі діти створили журнальний колаж «Будь природі вірним другом».
Бібліотечне графіті «Мої улюблені герої» зробило усіх його учасників художниками. Бібліотекар познайомила дітей з мистецтвом графіті. Діти, у свою чергу, розповіли, що саме вони знають про цей вид мистецтва, де бачили графіті, чи подобається їм такий вид вуличного мистецтва. А після розмови малювали своїх улюблених героїв на стінах бібліотеки. Їм це дозволили. Усе було цікаво, з інтригою і захопленням.  
До РБД на екскурсії приїздять діти із сіл району. Так, для юних користувачів із Великочечеліївської сільської бібліотеки-філії проводились заходи «Бібліо знайомство», «Бібліо зарядка». Бібліотекарі усім дітям подарували «Квіточку вітання». Також, з цією ж групою користувачів відбулось читання у форматі сторі-тайм разом з Н.В. Дем’яненко, головним спеціалістом служби у справах дітей РДА, під час якого в ігровій формі читали та обговорювали книгу «Знай свої права, дитино».вівторок, 1 серпня 2017 р.

Традиція  літніх  читань  у  бібліотеках  краю

У дитячому відділі Онуфріївської РБ на різноманітних заходах побували близько 50-ти школярів 2-6-х класів із місцевого літнього оздоровчого табору. Учасники заходів показали свою ерудицію та знання з літератури під час казкотренінгу «Чарівними стежками казок»; конкурсів «Мої улюблені герої», «Казкова шифрограма», «Я тебе знаю», «Розплутай клубочок», «З якої казки?»; літературного турне «Яке ж воно класне, читання позакласне» та мультимедійної презентації «Допоможіть казковим героям». Цікавою видалась і виставка-дегустація «На журнальному бульварі» біля приміщення бібліотеки, де діти знайомились з пізнавальними періодичними виданнями: «Смайлик», «Куля», «Професор Крейд», «Зайчик», «Яблунька».  

       Благовіщенська районна бібліотека для дітей тісно співпрацювала з оздоровчими таборами шкіл міста. 
Для користувачів бібліотеки було проведено: бібліопікнік «Веселися, грай і книжечки читай», конкурс малюнків «Я живу в Україні», вікторину «Почитаємо, пограємо, казки відгадаємо»; гру-розвагу «Подружися з книгою», калейдоскоп загадок «Хто я?» та інші. Різноманітність заходів дозволяла кожній дитині розкрити себе і свій потенціал, активізувати свої можливості, а також змістовно відпочити.

                     

понеділок, 24 липня 2017 р.

Традиція літніх читань у бібліотеках краю

Працівники ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС розробили програму літніх читань «Літо на книжкових островах» та підготували для школярів цікаві заходи розважально-пізнавального характеру.
Цьогоріч для дітей з пришкільних таборів літні читання стартували 29 травня театралізованим літературним знайомством «Привіт, літо!» за участі відомих літературних персонажів. Певну роль у дійстві відводилась щуру Алісі, що вже майже рік мешкає у бібліотечному міні-зоопарку. А 1 червня на базі ЦБД відбулось бібліошоу «Хай яскраво сонце світить, хай живуть щасливо діти», організоване Олександрійським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки міського голови С. Цапюка. На захід завітало понад 150 школярів міста та дітей із сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом.   
 Протягом функціонування шкільних таборів бібліотекарями проведено близько 80-ти різноманітних бібліотечних заходів, які відвідали біля 2-х  тисяч дітей з НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – школа мистецтв», ЗНЗ І-ІІІ ступенів №2, №10, №15, №16,  ЗНЗ І-ІІ ступенів №7, №8, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №19-дошкільний навчальний заклад «Лісова казка», ОНВК № 17 - ліцей, Цукрозаводський НВК «ЗШ – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»,  гімназії-інтернату Кіровоградського обласного НВЗ, а також – із Щасливської та Олександрівської ЗШ.
Влітку, до послуг відпочиваючої дітвори безліч різноманітних та інтерактивних заходів: екскурсії до бібліотечної кімнати казок, дитячої вітальні «Капітошка», зон інформаційного комфорту, міні-зоопарку;  квест-мандрівки «Де заховався Робінзон», казковий калейдоскоп «Ми до тебе казко, в гості завітали», бібліотечний круїз «Казкова Країна Мудрої книги», бебі-шоу «Скільки сонця, скільки світла нам дарує красне літо», бібліозабава «Ми хочемо, щоб Ваше літо було книгами зігріте!», літературний бумеранг «Академія книжкових піратів», шоу «Канікулам – ура!», пригодницькі перегони «Підняти вітрила», морські мандрівки «У пошуках скарбів», «Детектив-шоу», години дитячих розваг «Літечко прийшло – у бібліотеку друзів привело», перегляд лялькових вистав, каскад корисних повідомлень «Кілька порад доречних, щоб літо було безпечним». На дітей щодня чекають нові книги, журнали, настільні та комп’ютерні ігри, ігротека «Навчайся і розвивайся», кінозал.

Працівники Петрівської РБД підготували літні програми. Зокрема, запросили користувачів на прогулянку бібліотечним бульваром «Ми хочемо, щоб ваше літо було книгами зігріте». Діти почули про сучасні дитячі виданнями, ділились враженнями про прочитане, долучились до ігор, конкурсів та розваг під час заходу «Місце зустрічі – країна дитинства».

Низка розважальних заходів бібліотекарі провели для школярів із оздоровчого табору «Ромашка»: «Відпочивай, але й читати не забувай», «Веселімось, граємо, літечко вітаємо». Діти знайомились з новинками літератури, переглянули дитячі журнали, взяли активну участь у пізнавальних конкурсах, літературних іграх, інтелектуальних і веселих конкурсах та вікторинах, фотографувались на згадку.середа, 19 липня 2017 р.

Традиція літніх читань у бібліотеках краю

       Центральна бібліотека для дітей Кіровоградської МЦБС виступила організатором свята «Квітуча країна дитинства» для юних кропивничан. До участі у заході були залучені всі бібліотеки системи. Програма заходу, який проходив у Ковалівському парку, була цікавою та яскравою: караоке бум, шоу мильних бульбашок, анімаційне шоу «Наповнимо цей світ радістю», фестиваль читацьких талантів «Крок до успіху», який уже став традиційним і зібрав співаків, танцюристів, гумористів, спортсменів. Найменші – розважалися на Правовій галявині малюків. Юні та креативні – навчалися виготовляти власноруч подарунки на майстер-класі «Рамка для улюбленого фото». Завдяки боді-арту «Дивозвірі» та аквагриму «Кольорові фантазії» на обличчях дітей оживали улюблені казкові герої. На майданчику святкову атмосферу створював і незвичний декор – на деревах розпустилися великі, різнокольорові квіти. Увагу присутніх привертали і творчі роботи читачів бібліотек, розміщені на виставках «Веселка читацької творчості» та «На хвилі читацьких захоплень». Всі учасники святкової програми отримали солодкі подарунки та заряд бадьорості на літо. Заходи відвідали близько 1,5 тис. дітей.
Грандіозний захід зібрав півтори сотні дітей та дорослих на майданчику перед бібліотекою-філією № 19 для дітей Кіровоградської МЦБС. Тут в ігровій формі охочі закріпили правила дорожнього руху під час гри «АвтоМотоВело», організовану і проведену  бібліотекарями разом з патрульною поліцією Кропивницького, аналогів якої у місті ще не було. На ігровому автополі зібралися учасники гри – велосипедисти, ролери, скейтери, загалом, більше 50-ти «водіїв». Ролі пішоходів дісталися вихованцям ДНЗ № 62 та № 67. Складності грі додавали шість світлофорів. Періодично на «дорожню частину» виїжджали пожежники та швидка допомога, завданням яких було навчити дітей звертати увагу на спеціальну техніку, яка прямує на терміновий виклик. Від лейтенанта поліції Сергія Ткаченка усі дізналися про сигнали регулювальника та навчилися переходити дорогу на перехресті за його вказівками. Порушників правил дорожнього руху затримували, а символічний штраф виписувала лейтенант поліції Оксана Білоброва. Такий нестандартний підхід у роботі бібліотеки влітку запам’ятається його учасникам і глядачам надовго.  
PR-акція «Старт книжкового літа» незвично розпочалась у бібліотеці філії № 21 для дітей Кіровоградської МЦБС. Група волонтерів (10 осіб) «Друзі літніх читань» розповсюдили серед жителів мікрорайону 150 запрошень до бібліотеки. Діти, одягнені в костюми літературних героїв, пропонували перехожим відвідати цікаві бібліотечні заходи протягом літа.
А ще бібліотекарі Кіровоградської МЦБС у рамках акції «Мистецькі вихідні» запросили 10 червня з 16 до 18 години усіх охочих провести вихідний день яскраво, насичено та корисно у парку культури та відпочинку «Ковалівський».

        На заході кожен міг знайти справу до душі, а вибирати було з чого. Малюки малювали родину та дім під час конкурсу малюнків на асфальті, старші діти створювали квіткові композиції з серветок та екзотичних птахів із паперопластики, підлітки змагалися на краще знання книг та прав дітей у різноманітних конкурсах і вікторинах. Найбільший ажіотаж викликали майстри татуажу та косоплетіння. Також, городяни залюбки брали участь у фотофлешмобі Хештег #kropyvnytskyi, який мандрує містом, створений у рамках проекту «Мости до міста».
Гарний настрій численним глядачам дарували запрошені на захід дитячі колективи – хореографічна студія «Карамель», танцюристи школи брейк-дансу та хіп-хопу «Mix of Steps», юні співаки М. Омельченко та К. Тюменцева, ДЮСШ №3. Містяни були вдячні організаторам за змістовний відпочинок.


пʼятниця, 7 липня 2017 р.

Традиція літніх читань у бібліотеках краю

    Літні читання розпочались 1 червня і продовжаться до вересня. До цих заходів підключаються усі бібліотеки, що займаються обслуговуванням юних читачів. Готуються заздалегідь, адже діти чекають на нові знайомства з книгами, іграми, мультфільмами, майстер-класами, друзями, захопленнями. Можна сказати, що наші бібліотеки – це чудові місця для корисного дозвілля сучасної дітвори. Отже, є бажання розповісти про цікаві моменти влітку дитячих, сільських і міських бібліотек з їх відвідувачами. 

Гайворонська РБД плідно співпрацювала з таборами відпочину «Капітошка» ЗШ №1, «Веселка» ЗШ №2 та їх загонами «Бджілки», «Сокіл», «Здоров’ятко», «Люди Х», «Водограй». Понад 170 дітей залюбки брали участь у різноманітних заходах: перегляді книжкової виставки «Рідну землю, де живем – Україною зовем», де представлено шлях нашої державою від Конституції Пилипа Орлика до прийняття нової Конституції; віртуальній мандрівці «7 чудес України»; краєзнавчій годині про мальовниче Прибужжя та 7 чудес Гайворонщини; годині цікавих повідомлень «Подорож у світ тварин»; уроці-тренінгу «Школа прав дитини» та казко тренінгу про людяність, милосердя, доброту «Доброта казкова – у наше життя»; бесіді «Українська народна іграшка» та майстер-класі з виготовлення ляльки з кукурудзи, який провела працівник районного краєзнавчого музею Л.Білоус. Великий інтерес викликав віртуальний урок «Океаном комп’ютерних знань», учасники якого дізнавались про переваги Інтернету, різновиди кібер-хуліганства, працювали в групах з побудови позитивних і негативних сторін мережі Інтернет, змагались у знанні Інтернет-термінів, переглядали та обговорювали відео-ролик про безпечний Інтернет. До цього заходу працівниками бібліотеки підготували інформаційний буклет «Безпека в Інтернеті».
Також, бібліотекарі часті гості у літньому таборі «Чайка», де відпочивають діти з усієї області. Так, наприклад, із дітьми з Благовіщенського району провели годину дозвілля «Що? Де? Коли?», веселу гру «Відкриття», вікторину «Хто читає – той не програє» та інші.

У читальній залі Голованівської РБД на «Дегустації літературних новинок» були представлені 39 книг. Першими поласували «смаколиками» учні 3-В класу, що відпочивали в  оздоровчому таборі «Веселка» при  НВК «Голованівська  ЗШ  І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія». Любителям казок до вподоби припали чеські народні казки та казки кримських татар; хлоп’ятам – міні-енциклопедії: «Коні і поні», «Динозаври», «Дикі тварини». Знайшли своїх друзів і чеберяйчики Гопля і Піпля з книжки відомого українського письменника Ю.Винничука, ілюстрованої чудовою художницею Ю. Пилипчатіною.  А юні співаки – Таня і Настя Варинські, Ліза Гусар та Саша Крет були в захваті від збірки пісень відомого сучасного композитора І. Кириліної «Вінок з барвінку». Вони заспівали однокласникам свої улюблені пісні: «Засмутилось кошеня», «Бем-ба ла бем-ба» та інші.

До бібліотеки завітали й учні молодших класів,  що відпочивали в оздоровчому таборі «Дзвіночок» філії НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназії» «Межирічківська ЗШ». Для них працівники закладу  провели  екскурсію бібліотекою, відео вікторину «Упізнай  казку», гру «Запитання з чарівної скриньки». Також, діти переглянули буктрейлер на книгу Вс. Нестайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі».  На згадку про зустріч бібліотекарі подарували гостям книжкові закладки.  
Бібліотекарі Побузької МБД Голованівського району організували і провели оригінальну розважальну програму «Детектив – шоу» або День детектива, на який запросили вихованців пришкільного оздоровчого табору «Усмішка» (учні 4-В класу). Під час проведення шоу діти відповідали на запитання конкурсу «Жаргон», у конкурсі «Докази» розпізнавали на дотик та запах предмети, продукти харчування та рослини. Особливий артистизм діти проявили у конкурсі «Образ», в якому за описом злочинця необхідно було його зобразити. На завершення заходу бібліотекарі провели огляд книжкової виставки «Генії детективного жанру». Зрозуміло, що діти – у захваті, бо весело, неординарно, цікаво, з гумором і пізнавально.
Відвідувачам Компаніївської РБД запам’ятались екскурсії до бібліотеки «Бібліотечне місто», весела і яскрава розважально-ігрова програма «Весь світ у долонях дитини», участь у роботі креатив-майстерки «Хобі-територія» з квілінгу та створення картин із ниток, творчій конкурс на найкращу рекламу книги «Розкажу з любов’ю я про книгу» та перегляди мультфільмів у «Казковому кінозалі».


четвер, 6 липня 2017 р.

Бібліотеки  краю –  до  Року  Японії  в  Україні

    Цьогоріч виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною. Для відзначення цієї дати проводиться «Рік Японії в Україні», в рамках якого відбувається низка культурних заходів та подій.
Японія – одна з найбільш загадкових країн світу. Її культура, звичаї і народ захоплюють. Японію часто називають Країною Вранішнього Сонця. Японія – досить маленька країна, але тут можна знайти дуже багато цікавого, незвичайного, повчального. В ній стільки чарівності, неповторності й унікальності! Так, країна єдина в світі, яка зберегла титул Імперії, а династія імператорів ніколи не переривалася протягом всієї історії.  Нинішній імператор Акіхіто є прямим нащадком першого імператора, що заснував Японію, якій цього року виповнилося 2673. Японська мова відрізняється відсутністю лайок. У країні розташований найдорожчий парк з розвагами в світі Disney, а у її столиці – Токіо – знаходиться найрозвиненіша система гілок метро на планеті Земля.
Можна наводити ще багато прикладів про неперевершену класичну поезію і мудрі казки, безстрашних воїнів і неймовірні інформаційні технології, чесність і працездатність японців, оригінальне аніме і неповторний театр «Кабукі», вміння японців в усьому знаходити гармонію і жити з філософією давніх часів. Одним словом, про цю країну варто знати більше. І дитячі бібліотекарі є помічниками для усіх тих, хто зацікавлений у пізнанні культури, мистецтва і літератури Японії. Крім традиційних книжкових виставок, пропонуємо провести: літературні читання та обговорення творів; майстер-класи з японської каліграфії та  фестивалі повітряних зміїв; розповіді (різні за форматом і формами) про традиційний одяг – кімоно, японську кухню, чудову сакуру та види спорту сумо, дзюдо, айкідо, карате; організацію ігор в японські шахи «Го»; показ відеофільмів про історію, природу Японії та мультфільмів. За для цього не обов’язково мати підручну літературу, досить звернутись до Інтернету і знайти безліч цікавого для популяризації японської культури.
До цієї роботи вже долучились наші колеги з районних і сільських бібліотек краю. Первозванівська сільська бібліотека Кіровоградського району для своїх 24-х юних користувачів організувала захід про Японію, що розпочався з привітання японською мовою. Далі відбулось колективне обговорення характерних рис японців та відео-презентація «Японія – країна вранішнього сонця».

Маленькі користувачі Голованівської РБД здійснили мандрівку під час якої переглянули відео про Японію, знайомились і зачитували цікаві факти з енциклопедії «Захоплююча подорож навколо світу». Діти дізнались про національний одяг, зачіску, бойові мистецтва, ікебану, чайну церемонію та багато іншого. А від голосних читань «У світі японської казки» та казки «Журавель без пір’я» – отримали літературну насолоду. Бібліотекарка Пушківської сільської бібліотеки Голованівського району провела віртуальну екскурсію «Японія – країна дивовиж» та організувала оригінальний майстер-клас з написання ієрогліфів. Учасникам сподобалась і запам’яталась участь у такому незвичайному заході. 
На думку фахівців з Новгородської РДБ українські діти так, як і японські мріють про мир у своїх країнах і в усьому світі. Як заклик до миру, проведено творче заняття «Японський журавлик – символ миру». Відвідувачі із задоволенням працювали над створенням паперової пташки. Адже, за японською легендою, щоб бажання збулось, необхідно скласти 1000 фігурок журавликів і роздати іншим людям, і тоді бажання обов'язково здійсниться.
Бібліотеки Олександрійської РЦБС знайомлять своїх користувачів з цією країною шляхом розгорнутих інформаційних експозицій, «Україна – Японія: діалог культур», «Японія - цікаві факти, звичаї, традиції», а також - з церемонією «Мистецтво чайного столу в Японії».


В Устинівській РБД створено бібліотечний гурток «Канзаші». Це - японська техніка виготовлення квітів зі складених клаптиків тканини, яка традиційно має назву «цумамі кандзаші». Так називають самі квіти і вироби, що зроблені на основі такої техніки. Користувачі-школярі 5-7-х класів, близько 10-ти осіб, завзято, із задоволенням створюють різноманітні прикраси і засоби для укладання волосся, квіткові оздоблення для диванних подушок, штор тощо. Свої витвори діти представляють на виставках у бібліотеці, районному будинку культури, будинку дитячої та юнацької творчості.Дитяча бібліотека-філія №21 Кіровоградської МЦБС організувала День «Японія – країна див». 
Щоб широко представити історію, літературу, мистецтво, традиції країни було підготовлено низку пізнавальних, яскравих заходів та відповідно прикрашене приміщення бібліотеки. 
Так, у поетичній майстерні «Поезія, що відображує світ» читачі демонстрували свої творчі здібності по створенню японських віршів хайку та ілюстрацій до них. 
Користувачі з цікавістю переглядали ретро-виставку. Усім сподобалась презентація вистави за мотивами японської народної казки «Сватання мишки» у літературному бібліотечному театрі. Уроки японської каліграфії були незвичними і тим привертали увагу охочих. На майстер-класі вчилися виготовляти з паперу квітучу сакуру. 

А участь у японській чайній церемонії для багатьох стало відкриттям.  

Чимало читачів фотографувалися біля виставки-оригамі «Гілка сакури», оформленій бібліотекарями.
Отже, судячи з того, що на заходах побувало 85 відвідувачів і представлених фото, можна констатувати, що працівники досягли поставленої мети.
Отже, шановні колеги, запрошуємо усіх поділитися напрацюваннями про проведені бібліотечні заходи для дітей про Країну Східного Сонця. Тож, приєднуйтесь!