середа, 21 червня 2017 р.

«Бібліотеки  і  реалізація  
порядку  денного  ООН  до  2030  року» -
це назва статті В.Пашкової, д. і. н., координатора американських центрів Посольства США в Україні, віце-президента Української бібліотечної асоціації, заслуженого працівника культури України, міжнародного тренера ІФЛА, опублікованій у журналі «Бібліотечна планета». Тут розповідається про ухвалений на Саміті ООН у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні 2015 pоку Порядок денний з питань розвитку на період до 2030 року та ви­значені в цьому документі Глобальні цілі сталого розвитку, котрих мають до­тримуватися всі країни світу. Також охарактеризовано Міжнародну адвокаційну діяльність ІФЛА, присвячену активізації ролі бібліотек та їх визнанню важливими гравцями у сфері реалізації Глобальних цілей сталого розвитку; окреслено плани Української бібліотечної асоціації щодо цього. Глобальних цілей сталого розвитку офіцій­но визначено сімнадцять. У пункті 16.10, ідеться про доступ до інформації і аргументовано, що це основа прийняття якісних рішень і важлива умова покращення життя людей. Для кожної з цілей визначено 169 конкретних завдань. Розроблено також показники, за якими можна оцінювати виконання цих визначених міжнародною спільнотою цілей і завдань. Країни-члени ООН мають адаптувати накреслені на глобальному рівні цілі, включити їх до на­ціональних планів розвитку, моніторити їх досяг­нення. Такі зобов'язання беруть на себе всі країни, у т. ч. Україна. Так, Президент України на вищезазначеному Саміті запевнив, що для досягнення цілей на національному рівні Україна здійснюватиме нові програми і проекти, які на практиці забезпечать макроекономічну стабіль­ність, екологічний баланс  та соціальну згуртова­ність, що стане  загальною основою для подальших перетворень в Укра­їні. Восени 2016 р. в усіх областях України проводилися консультації щодо важливості Глобальних цілей сталого розвитку для країни. Ці консультації проводила команда ООН та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (є відповідальним в Україні за імплемен­тацію Цілей) за участю органів місцевої влади і орга­нізацій громадянського суспільства. Зараз відбувається втілення Глобальних цілей сталого розвитку через державні документи стратигічного планування, а також узгодження Цілей з реальними потребами, визначеними на рівні громад. У 2016 р. було проведено чотири національні консультації щодо завдань Цілей сталого роз­витку (з близько 300 учасниками) та 10 обласних консультацій по всій Україні для розроблення національної базисної доповіді. Національні кон­сультації було організовано в чотирьох групах за темами: стійке економічне зростання і зайня­тість; справедливий соціальний розвиток; ефек­тивне, підзвітне та всебічне управління і справед­ливість для всіх; екологічна стійкість і стійке бу­дівництво. У результаті було визначено пріоритетні цілі для кожного регіону. Пропонуємо ознайомитись з цілями ООН, представленими у статті.
Цілі  ООН  щодо  сталого  розвитку  та  роль  бібліотек
Йдеться про глобальні цілі сталого розвитку і як бібліотеки сприяють реалізації цілі.
1. Подолання бідності. Подолання бідності в усіх її формах та усюди
 Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання:
-  Доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють   покращення людиною свого життя
-  Можливостей оволодіння новими навичками, потрібними для освіти та працевлаштування
- Інформації уряду, громадянському суспільству, бізнесу для прийняття рішень щодо боротьби з бідністю
2. Вирішення проблем голоду. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:
-  Підтримання досліджень із сільського господарства, надання даних про більш продуктивні та сталі рослини
-  Надання доступу фермерам до он-лайнових ресурсів, зокрема щодо цін на місцевих ринках, прогнозу погоди, інформації про нове обладнання
3. Підтримання хорошого здоров'я. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання:
- Даних досліджень у медичних бібліотеках і бібліотеках лікарень для освіти та покращення медичної практики тих, хто зайнятий у галузі охорони здоров'я
- Публічного доступу до інформації про здоров'я і здоровий спосіб життя, допомагаючи окремим людям і родинам залишатися здоровими
4. Якісна освіта. Забезпечення всеохопної і спра­ведливої якісної освіти та заохочен­ня до навчання впродовж усього життя для всіх
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Спеціальних працівників, які опікуються ранньою грамот­ністю та навчанням протягом життя
- Доступ студентам до інформації та результатів досліджень
- Інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає отриманню нових знань та навичок
5. Гендерна рівність. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Безпечне і гостинне місце для зустрічей і спілкування
- Програми і послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема стосовно їх прав чи здоров'я
- Доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички
6-7. Чиста вода та належні санітарні умови. Використання відновлювальної енергії. Забезпечення наявності та раціона­льного використання водних ресурсів та санітарії для всіх. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи:
- Доступ до якісної інформації та кращого досвіду, що сприяє реалізації місцевих проектів із раціонального використання водних ресурсів та щодо санітарії
- Вільний і надійний доступ до електроенергії для читання, навчання та роботи
- Місцевій владі, дослідникам, бізнесменам і власникам нерухомого майна доступ до якісної інформації та кращого досвіду, що стосується сучасної відновлювальної енергії
8. Достойні робочі місця й економічне зростання. Сприяння поступальному, всеохопному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи:
- Доступ до інформації та можливості для оволодіння навичками, необхідними для пошуку та отримання роботи, досягнення успіхів на кращій роботі
9. Інновації й інфраструктура. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Існуючу розгалужену інфраструктуру публічних і науково-дослідних бібліотек та навчених бібліотечних фахівців
- Гостинний та інклюзивний публічний простір
- Доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема швидкісного Інтернету, якого може не бути в інших місцях
10.  Зменшення нерівності. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Нейтральне та гостинне середовище, відкрите для навчання всім, включно з особливими групами, такими як мігранти, біженці, меншини, корінне населення, люди з обмеженнями
- Рівний доступ до інформації, що підтримує соціальне, політичне та економічне залучення
11.  Міста та спільноти, що живуть відпо­відно до принци­пів сталого роз­витку. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, бо є інституціями,
- Яким довіряють, які віддані промоції культурного залучення та взаєморозуміння
- Які документують і зберігають для наступних поколінь культурне надбання
12-15.  Відповідальне споживання. Захист планети. Забезпечення життя під водою. Забезпечення життя на землі. Забезпечення переходу до раціона­льних моделей споживання і вироб­ництва. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Збереження та раціональне вико­ристання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному ви­користанню, розумне лісокористу­вання, боротьба з опустелюванням, припинення процесу деградації земель та сприяння їх відновленню, за­побігання зникненню різноманіття.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:
- Стійкої системи поширення та обміну матеріалами про зменшення відходів
- Надання історичних записів щодо змін узбережжя та використання земель
- Надання даних досліджень щодо зміни клімату для вироблення відповідної політики
- Інформування місцевих і національного рівня владних структур для прийняття рішень щодо мисливства, риболов­ства, використання земель, раціонального використання водних ресурсів
16. Мир і справедливість. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення дос­тупу до правосуддя для всіх і ство­рення ефективних, підзвітних і зас­нованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Публічний доступ до інформації про уряд, громадянське суспільство та інші інституції
- Навчання навичок, необхідних для розуміння та ви­користання цієї інформації
- Інклюзивне, політично нейтральне середовище для людей, де вони можуть збиратися та організовуватися
17.  Співпраця заради досягнення цілей. Зміцнення засобів реалізації й активізація глобального партнерства для стійкого розвитку.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Глобальну мережу інституцій, укорінених у громадах з метою підтримання планів місцевого розвитку

Читати статтю повністю:

Пашкова В. Бібліотеки і реалізація порядку денного ООН до 2030 року // Бібліотечна планета. – 2017. - № 1. – С. 6-10. 

середа, 24 травня 2017 р.


У видавничій галузі та серед покупців книг нашої країни відчувається значне пожвавлення попри економічні труднощі. У цьому контексті особливе місце займає дитя­ча книжка. Приємно, що сьогоднішнім суспільством дитяча література усвідомлюється як окремий серйозний сегмент. Безперечно, цей аспект потребує якомога ширшого висвітлення як серед громад, так і серед усіх користувачів бібліотек. Тому представляємо огляд результатів премій, рейтингів, оцінок експертів, міжнародних відзнак у дитячій літературній царині.

До топів продажів по­трапили перекладні бестселери для дітей – це лідери. Також, художня література, у числі якої й свіжі видання українських авторів та багато книжок для творчості, вімельбухи та картонки для малят.

За версією «Видавництва Старого Лева», яке у 2016 році запропонувало своїм читачам 65 видань, на перших позиціях продажу – вімельбухи Ч. Маруяма «П'єр і місто лабіринтів. У пошуках ви­краденого Каменя» та Е. Дзюбак «Рік у лісі», нон-фікшнО. і Д. Мізелінські «Під землею, під водою» та дилогія «Джорджа» Л. та С. Гокінґ.

У видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» лідерами продажів стали книжки із серії про Гаррі Поттера і Всеволода Нестайка, також  його «Тореадори з Васюківки».  

Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Краща книга України» у  номінації  «Світ  дитинства»  стало  видавництво  «Букрек»  за  книжку Т. Вінник «Відлуння нашої хати».

Лауреатом премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки у номінації «Літературні твори для дітей і юнацтва» визначено книжку Г. Чубач «Малюємо, читаємо, пишемо».

У Всеукраїнському рейтингу «Книжка року – 2016» у номінації «Дитяче сяйво» найкращими книжками визнано: О. Дерманський «Маляка і Гаплик», «Маляка і Навіжений дракон», «Маляка – принцеса Драконії» (видавництво «Теза»); Гр. Фалькович «Шалахмонеси» (видавництво «Дух і літера»)В.Шекспір «Ромео і Джульєтта» (видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»); Б. Тихолоз, Н.Тихолоз «Франко від А до Я» («Видавництво Старого Лева»).

Літературознавчий веб-сайт «Літ-Акцент» відзначив найкращі книжки, що вийшли з друку за минулий рік у номінації «Поезія і проза для дітей». Це книжка-картинка О. Були «Зубр шукає гніздо» від «Видавництво Старого Лева».
До каталогу «Білі круки-2016» Міжна­родної бібліотеки для дітей та юнацтва ввійшли дві українські книжки: О. Лущевська «Вітер з-під сонця» та К. Міхаліцина «Хто росте у пар­ку» (ілюстрації О. Були).

Українське відділення британської загальнонаціональної громадської телерадіомовної організації «ВВС-Україна» оголосило переможців у номінації «Дитяча книга року ВВС – 2016» перемогла книга Г. Ткачук «Тринадцять історій у темряві» (видавництво «Темпора»).

За матеріалами статті:
Прокопчук О. Найкращі дитячі книжки 2016 // Бібліотечна робота. - 2017. - № 3. - С. 22-25.четвер, 27 квітня 2017 р.


До вашої уваги – інформація  про  користь  щоденного  читання книг для інтелектуального та духовного збагачення.
Дану інформацію можна використати у роботі з відвідувачами бібліотек будь-якого віку. Адже читання  для розуму – те саме, що й фізичні вправи для тіла.

Десять  переваг  читання
1. Розумова стимуляція. 
Під час і багатьох досліджень було доведено, що постійна стимуляція мозку, чим є читання, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера і деменції. Так само, як і будь-якому м'язу людського тіла, мозку, аби залишатися здоровим, необхідне тренування.
2. Зниження стресу. 
Неважливо, якого стресу ви зазнаєте на роботі, вдома або деінде, адже як тільки ви берете до рук книгу і занурюєтеся в іс­торію, він одразу зникає, напруження зменшується, тіло розслабляється.
3. Знання. 
Хоч би що ви читали, ви все одно здобуваєте нові знання, і що більше тих знань, то ви більше готові протистояти будь-яким перешкодам.
4. Розширення словникового запасу. 
Якщо ви багато читаєте, зростає ваш словниковий запас. А це, у свою чергу, сприяє більшій упевненості в собі та кар'єрним можливостям. До того ж ви черпаєте слова не тільки з рідної, а й з іноземних мов, що ста­вить вас іще на щабель вище.
5. Поліпшення пам'яті. 
Читаючи книгу, ви за­пам'ятовуєте неймовірну кількість усіляких деталей. Ця нова інформація нашаровується на на­явну і формує нові зв'язки, завдяки чому запам'ято­вується ще краще.
6. Розвиток аналітичних здібностей. 
Чи доводилося вам читати детектив і розгадувати головну таємницю ще до закінчення книги? Якщо так, то ви , застосували критичне й аналітичне мислення, прийнявши і відсортувавши всі наявні факти і припущення. Аналітичні здібнос­ті застосовуються і тоді, коли ми оці­нюємо книжку в цілому: сюжет, персонажів, і далі можемо її обговорювати з іншими, обґрунтовуючи свою думку.
7. Посилення концентрації. 
В сучасному безмежному Інтернет-просторі з величезними обсягами інформації увага скоріше розсіюється, ніж фокусується. Це, у свою чергу, підвищує рівень стресу і знижує продуктивність. Коли ж ми читаємо книгу, то вся наша увага зосереджується на історії, все зовнішнє відходить на другий план. Спробуйте почитати 15-20 хвилин перед роботою - і, прийшовши в офіс, ви здивуєтесь рівню своєї концентрації.

Це відбува­ється паралельно з розширенням словникового запасу. Добре написаний чужий текст впливає і на ваш власний, що, врешті-решт, формує стиль, смак і стає звичкою. Так само, як музиканти піддаються впливу один одного або художники використовують техніки відомих майстрів, так само і письменники вчать писати кожного з нас.
9. Заспокоєння. 
Вже в той момент, коли берете до рук книгу, ви заспокоюєтеся і розслабляєтеся. Під час читання деяких текстів навіть може знижуватися артеріальний тиск, не кажучи вже про те, що читання книг із саморозвитку допомагає вирішувати конкретні проблеми.
10. Розвага. 
Книги вдома, книги в Мережі, книги в бібліотеці. Різноманітність сюжетів, жанрів, форматів. З книгами джерело розваг не закінчу­ється ніколи. І воно завжди доступне.

Опубліковано на Yakaboo.ua з посиланням на Lifehack.

Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/10-perevag-chytannya-chomu-korysno-chytaty-knygy-shhodnya

вівторок, 4 квітня 2017 р.

«Книгоманія  –  2017»

«Книгоманія – 2017»  крокує    Кіровоградщиною.
У 258-ми шкільних, сільських, селищних, міських бібліотеках Кіровоградщини, за участі більше 2,8 тис. учнів 6-7-х класів, відбулися відбірковий і бібліотечний етапи Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2017».
Їх переможці вибороли право брати участь у районному (міському) етапах конкурсу, поборотися за звання «Суперчитач району (міста)» та взяти участь в обласному етапі.
В окремих районах уже визначилися учасники обласного етапу конкурсу. Серед них: Черноуцька Дарія і Крамар Катерина (Гайворонський район), Куделя Назар і Кохно Леся (Добровеличківський район), Сліпченко Олена і Ільічов Данило (Долинський район), Каюда Дар’я і Лавріненко Сніжана (Компаніївський район), Антоненко Дар’я і Плохотнюк Юлія (Новгородківський район).  

Вітаємо та чекаємо усіх 27 квітня на обласному етапі «Книгоманія 2017»  в обласній  бібліотеці для дітей ім. Т.Г.Шевченка. 


Учасники районного етапу «Книгоманія 2017», 
Долинська  РДБ   Учасники районного етапу «Книгоманія 2017»,    Добровеличківська  РДБ

четвер, 16 березня 2017 р.

Бібліотеки в ОТГ

     З огляду на прийдешні зміни у бібліотечній системі, пропонуємо звернутися до інформаційних джерел, що мають на меті допомогти у багатьох питаннях з організації мережі публічних бібліотек в об'єднаних територіальних громадах.

* Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого розпочала новий проект – блог «Сучасна бібліотека об'єднаної територіальної громади». Це інформаційно-комунікативна платформа, контент якої має практичну цінність для бібліотек об'єднаних територіальних громад.
 Створювачі блогу запрошують практиків поділитися власним досвідом, обговорити актуальні проблеми та спільно віднайти шляхи їх вирішення.
Блог має рубрики «Нормативно-правова база», «Об'єднана територіальна громада», «Публічна бібліотека», «Рекомендації», «Статистика і аналітика». Вже розміщено пости з питань «Бібліотечний фонд бібліотек ОТГ», «Передача бібліотечних фондів», «Алгоритм передачі бібліотек-філій ЦБС до ОТГ», «Доля бібліотек в ОТГ» тощо.

Дізнавайтесь більше за посиланням на  http://oth.nplu.org/


*  Професійний журнал «Бібліотечна планета», число 4 за 2016 рік, у рубриці «Сторінка фахівця» представив «Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об'єднаних територіальних громадах».


вівторок, 7 березня 2017 р.

Шановні,  чарівні  і  милі  жінки!
Щиро  вітаємо  Вас  зі  святом  весни  –  
8  Березня!
Нехай  перший  пролісок  подарує  Вам  ніжність,
Весняне  сонце  подарує  красу  і  тепло,
Березневий  вітер  - любов  і  надію,

А  з  ними -  
і  щастя,  
і  радість,  
і  тільки  добро !четвер, 23 лютого 2017 р.

Всеукраїнський тиждень дитячого читання 2017  буде тривати з 20 березня по 2 квітня. Дитячі бібліотеки області приготували багато подарунків для своїх відвідувачів – цікавих інтелектуально-розважальних заходів.  
20 березня
- Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в області. Свято «Острови читання запрошують до пригод» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- День бібліографії «Диво, ім’я якому – книга» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Літературно-музичне свято «Світлішає на світі коли читають діти» (Бобринецька РБД)
- Святковий бібліоефір «Маленькі кроки у чарівний світ книги!» (Долинська РБД)
- Свято «Бібліоекспрес із подарунків і чудес» (Компаніївська РБД)
- Презентація виставки «Книжковий дощ творів-ювілярів» (Новгородківська РБД)
- Свято «Книжка кличе на гостини, бо у неї іменини» (Петрівська РБД)
- Свято «Книгу завжди поважаєм, бо ми змалечку читаєм» (Бібліотека-філія для дітей № 8
Світловодської МЦБС)
- Книжкова виставка «Читаю я! Читаєм ми! Читають всі!» (Новоархангельська РБД)
- Виставка-реклама нових надходжень «Книги – розум, знання, успіх» (Побузька МБД)
- Літературно-ігрова програма «Скарби книжкового всесвіту» (Побузька МБД)
- Презентація книжкової виставки «Книжечка шукає друзів» (Голованівська РБД)
- Свято «У країні BOOKляндії» (Добровеличківська РБД)
- День відкритих дверей «Цінуймо книгу як найбільшу святість» (Новомиргородська РБД)
- Літературно-музичне свято «Цінуймо книгу як найбільшу святість» (Олександрівська РБД)
- Літературно-музичне свято «Живи книго» (Світловодська МБД)
- Свято читацьких задоволень «І великі таємниці відкриваються нам..!» (ЦМБД ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС)
21 березня
- День відкритих дверей «Читай сучасне – твори майбутнє!» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Літературне асорті «Дитячим письменникам України – Ура!» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Майстер-клас «Гусак» з циклу «Грай з нами у Танграм» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Виставка книг за читацькими формулярами «Цікаві книги прочитані нами» (Бобринецька, Олександрівська РБД)
- Презентація виставки-розвал «Саквояж цікавих книжок» (Компаніївська РБД)
- Виставка знайомство «Хіт-парад кращих дитячих книжок» (Петрівська РБД)
- Свято поезії «Все, що душа довірила словам» (Бібліотека-філія для дітей № 8 Світловодська МЦБС)
- День поезії «Золота колекція української поезії для дітей» (Вільшанська РБД)
- Свято загадок «Міцний горішок» (Побузька МБД)
- Зустріч з поетами рідного краю (Добровеличківська РБД)
- Презентація книжкової виставки «Книга відкриває світ» (Новомиргородська РБД)
- Літературна подорож країною казок  (Бібліотека-філія для дітей № 3 Олександрійської МЦБС)
- Книжковий арт-фестиваль «Радісні зустрічі» (ЦБД Кіровоградської МЦБС)
- Літературна дегустація  новинок  «Fashionbooks» (Бібліотека-філія для дітей № 19 Кіровоградської МЦБС)
22 березня
- День нових книг «Книжечку новеньку, почитай маленький!» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Книжковий дайвінг «Я з книгою відкриваю Всесвіт» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- День поезії «Я вибрала долю сама…» до 85-річчя від дня народження Л. Костенко (Бобринецька РБД)
- Літературна подорож у країну казок  «Чарівна парасолька казкаря А. Мілна» (Новгородківська РБД)
- Літературний калейдоскоп новинок (Петрівська РБД)
- Книжкова вставка-порада «Читай сучасне, українське!» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської  МЦБС)
- Рандеву з книгою «Читаючий маршрут» (Новоархангельська РБД)
- Он-лайн подорож «Портал у світ дитячих книг» (Вільшанська РБД)
- Виставка-реклама «Книги, що знають усе» (Добровеличківська РБД)
- Літературний переполох «Довгий казковий вечір» (Новомиргородська РБД)
Бенефіс читача «Кращий читач нашої бібліотеки» (Олександрівська РБД)
- Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія – 2017» (ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС)
- Естафета улюблених книг «Прочитав сам, порадь іншим»  (Бібліотека-філія для дітей № 12 Кіровоградської МЦБС)
- Акція «Впізнай героя за портретом»  (Бібліотека-філія для дітей № 21 Кіровоградської МЦБС)
23 березня
- Бібліотечний квест «Поттеріана» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- День творчості «Цікаві речі руками нашої малечі» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Пізнавальна гра «Казка + пригода = читаємо з насолодою» (Бобринецька РБД)
- Шоу-вікторина «Ці милі, добрі книги» (Долинська РБД)
- Аукціон «Хто краще знає казки?» (Компаніївська РБД)
- Відео мандрівка «Герої дитячих книг у бронзі» (Новгородківська РБД)
- Виставка-інсталяція «Читай як я, читай краще мене» (Петрівська РБД)
- Екокруїз «Чарівність рідної землі» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС)
- Фестиваль читацьких історій «Як я зустрів улюблену книгу» (Вільшанська РБД)
- Екскурсія «Малюк у бібліотеці» (Побузька МДБ)
- Презентація-екскурс «Цікаві таємниці в книжковій скарбниці» (Добровеличківська РБД)
- Зустрічі у бібліотеці «Впливові люди про впливові книги» (Новомиргородська РБД)
- Пізнавальна гра «В гостях у казки» (Олександрівська РБД)
- Пізнавальна гра «Книга – міст у світ знань (Світловодська МБД)
- Бібліо-фреш «З кольоровою книгою назначено зустріч» (Устинівська РБД)
- День творчості «Фабрика дитячих талантів» (ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС)
- Читацький пілотаж «Книжковий майдан цікавих новинок» (ЦБД Кіровоградської МЦБС)
- Феєрія «Фантазії казкової реальності» (Бібліотека-філія для дітей № 13 Кіровоградської МЦБС)
- Техновінегрет «Чудеса прогресу» (Бібліотека-філія для дітей № 19 Кіровоградської МЦБС)
- Імідж-зустріч з місцевою письменницею Антоніною Царук (Бібліотека-філія для дітей № 21 Кіровоградської МЦБС) 
24 березня
- Бенефіс літературних героїв «Айболить і Бармалей відзначають ювілей» (Бібліотека-філія для дітей № 21 Кропивницької МЦБС)
- Конкурс фото робіт «Супер кадр з книгою» (Бобринецька РБД)
- Літературні посиденьки «Пригоди славнозвісних книг» (Новгородківська РБД)
- Свято «Зустрічі у книжковому місті» (Новоукраїнська РБД)
- Бібліокрос «Книга збирає друзів» (Петрівська РБД)
- Літературна вікторина «Відкрий свою книгу» (Новоархангельська РБД)
- Бібліогостина «Книга нас усіх єднає»: зустріч з місцевою поетесою І.Немированою (Вільшанська РБД)
- Презентація книги Зірки Мензатюк «Катрусині скарби» (Голованівська РБД)
- Бібліотечні посиденьки «Розповідає і показує книжка» (Добровеличківська РБД)
- День нової книги (Новомиргородська РБД)
- Конкурс фото робіт «Світлини з книгою» (Олександрівська РБД)
- Виставка книг до 980-ї річниці відкриття Ярославом Мудрим першої бібліотеки в Україні (Світловодська МБД)
25 березня
- Слайд-вікторина «Стежками казок Шарля Перо» (Новгородківська РБД)
- Прес-репортаж «Цей дивний світ -  бібліотека» (Олександрівська РБД)
- Драйв-шоу «Прочитай, не пожалкуєш (ЦБД Кіровоградська МЦБС)
26 березня
- День щасливих боржників (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- День казки «Подорож Чарівною Країною казок» (Новоукраїнська РБД)
- Районний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2017» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС)
27 березня
- Акція «Напиши листа улюбленому книжковому герою» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Презентація періодичних видань «Журнал читаєш – Всесвіт пізнаєш» (Бобринецька РБД)
-Літературна екскурсія сучасною українською прозою «Слався, величайся, зіркою гори, українська книжка, серед дітвори» (Долинська РБД)
- Читацька естафета «Прочитав сам – порадь іншим» (Компаніївська РБД)
- День Казки (Петрівська РБД)
- Книжкова виставка «Визначні театри світу» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської  МЦБС)
- Пізнавальна ігротека «Книжковий відкритий простір для читання» (Новоархангельська РБД)
- Бібліотечний хіт-парад «Творчість сучасних українських письменників» (Вільшанська РБД)
- Віртуальна мандрівка театрами світу «Екскурсія до театру» (Побузька МБД)
- Літературний фуршет «Книги…книги…книги…» (Добровеличківська РБД)
- Бібліотечні посиденьки «Читай, я буду слухати» (Новомиргородська РБД)
- Турнір книголюбів (Олександрівська РБД)
- Конкурс фото робіт «Я і мій улюблений книжковий герой» (Світловодська МДБ)
- Голосні читання  «Хай завжди буде книга» (ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС)
28 березня
-  Бібліодесант «Книжка вийшла на прогулянку» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
-  Розмова у дружньому колі «Твій вільний час і книга» (Бобринецька РБД)
-  Бенефіс читача «Читати – це круто! Читати – це модно!» (Новоукраїнська РБД)
-  Гра-квест «Країна Читалія запрошує до пригод» (Петрівська РБД)
- Бібліомандрівка «Подорож до країни Бібліографії» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС)
- Конкурс фото робіт «Супер кадр з книгою» (Вільшанська РБД)
- Ігровий калейдоскоп «Склади пазли і назви книгу» (Побузька МБД)
- Художнє читання вголос «Нон-стоп «Герой дня – «Лис Микита» І.Франка» (Добровеличківська РБД)
- Інтелектуальна гра  «Ерудит біля книжкової полиці» (Новомиргородська РБД)
- Коктейль-презентація «Файне місто – бібліотека» (Олександрівська РБД)
- Казковий вернісаж  «Хай в кожен дім приходить казка, а в ній пригода, мудрість, ласка» (ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС)
- Літературний дебют «Юності бентежливі рядки» (ЦБД Кіровоградської МЦБС)
- Посвята в читачі «Здобудьмо ключ в Книжкове королівство» (Бібліотека-філія для дітей № 13 Кіровоградської МЦБС)
29 березня
- Бенефіс читача «Кращий читач – гордість бібліотеки» (Бобринецька РБД)
- Районний тур конкурс дитячого читання «Книгоманія» (Долинська, Компаніївська РБД)
- Літературна вітальня «Знайомтесь: літературний клуб «Світоч» (Новгородківська РБД)
- Розважально-пізнавальна програма «Пізнаємо у забаві світ книжковий і цікавий» (Петрівська РБД)
- Виставка-хобі «Читати німецькою – це класно!» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС)
- Долина цікавих уроків «Про книги і не тільки» (Новоархангельська РБД)
- Майстер-клас «В книжечку на згадку зробимо закладку» (Вільшанська РБД)
- День малюка «З мамою і татом до бібліотеки» (Голованівська РБД)
- Досьє на літературних героїв (Новомиргородська РБД)
- Відеофільм «Як твориться книга» (Олександрівська РБД)
- Літературна вікторина «Впізнай героя казки» (Світловодська МБД)
- Розважальна програма «Місце зустрічі з книгою» (Устинівська РБД)
30 березня
- Книжковий хіт-парад (Новоукраїнська РБД)
- Літературна година «Сіємо розумне, добре, вічне»: зустріч з Л.Федюкевич, авторкою дитячої збірки притч та казок для всієї родини «Навіщо зайцю лисячий хвіст?» (Бобринецька РБД)
- Бібліотечний десант «Крокує книжка до малят» до ДНЗ №1 «Пролісок» (Компаніївська РБД)
- Флеш-моб «Віват, книго!» (Петрівська РБД)
- Літературний бенефіс «Книга – ключ до серця дитини» з письменником О. Зімбою (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС)
- Поетична сміхотека «Письменники-гумористи – дітям» (Вільшанська РБД)
- Майстер-клас «Подаруй книзі життя» (Побузька МБД)
- Слайдова презентація «Японія – країна дивовиж» (Олександрівська РБД)
- Розважально-ігрова програма « Я – книга! Я – твій вірний друг» (Світловодська МБД)
- Книжковий бібліоподіум «Книга мудрий добрий друг, книга знає все навкруг» (ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС)
31 березня
- Розважально-ігрова програма «Книга нас усіх єднає» (Бобринецька, Вільшанська РБД)
- Вулична акція «Чи знаєте Ви де знаходиться бібліотека?» (Долинська РБД)
- Районний етап Всеукраїнського Конкурсу дитячого читання «Книгоманія»
(Новгородківська РБД)
- Літературна екскурсія сучасною українською прозою (Петрівська РБД)
- Шоу-програма «Будь розумнішим – читай!» (Новоархангельська РБД)
- Бібліотечна гуморина «Усміхнись на щастя» (Побузька МБД)
- Презентація фотовиставки «Селфі з улюбленою книгою» (Новомиргородська РБД)
- Флеш- моб «Візьми у руки книгу» (Олександрівська РБД)
1 квітня
- Подорож в країну Мультляндію (Новгородківська РБД)
- Розважально-ігрова програма «З книгою я плачу і сміюся, і сумую з нею, й веселюся»
(Олександрівська РБД)
- Фантастичний пудинг  «Прибулець з країни Нямликів» (Бібліотека-філія для дітей № 19 Кіровоградської МЦБС)
2 квітня
- Розважальна програма «Я граюся і мрію» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Відкриття обласної бібліоакції для малюків та їхніх батьків «Читай, я буду слухати!» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка)
- Літературне турне «Острів дитячих казкових скарбів» (Компаніївська РБД)
- Родинне свято «Книга – храм мудрості» (Новоукраїнська РБД)
- Розважально-ігрова програма «Книгу в сім’ю – сім’ю в бібліотеку» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС)
- Гра-вікторина «Чи знаєте ви історію книги?» (Побузька МБД)
- Віртуальна екскурсія бібліотеками світу (Добровеличківська РБД)
- Пошукова WEB-експедиція «Сучасний письменник для дітей» (ЦБД Кіровоградської МЦБС)