понеділок, 4 грудня 2017 р.

платних  послуг  публічними  бібліотеками»

Пропонуємо витяги зі статті стосовно оновленого переліку надання платних послуг закладів культури, опублікованій у журналі «Бібліотечна планета», що буде доречним при плануванні роботи на наступний рік.

«Кабінет Міністрів України постановою від 12.07.2017 № 493 оновив Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури (далі - Перелік). Так, Перелік значно розширено, що дає змогу за­кладам культури, в тому числі бібліотекам, збільшити грошові надходження до своїх спеціальних фондів.
У процесі організації надання платних послуг не­обхідно дотримуватися норм чинного законодавства.
Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу Украї­ни, складовою спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних установ, у тому числі над­ходження від плати за послуги, що надаються згідно із законодавством.
Кошти, що надходять від надання таких послуг, використовуються бібліотекою винятково на по­криття витрат, пов'язаних із їх організацією та на­данням. Однак ч. 9 ст. 51 того ж кодексу передба­чено, що надпланові надходження від надання платних послуг спрямовуються на погашення забор­гованості з оплати праці, нарахування на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бю­джетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків – на заходи, котрі необ­хідні для виконання основних функцій, але не забез­печені коштами загального фонду бюджету за відпо­відною бюджетною програмою.
Таким чином, платна послуга, що надається бі­бліотекою, повинна бути передбачена законодав­ством. Тому кожна бібліотека у процесі обрання платних послуг, які може надавати своїм користу­вачам, має обирати такі послуги з Переліку, затвер­дженого Кабінетом Міністрів України.
Відомі непоодинокі випадки, коли представники Державної аудиторської служби України за резуль­татами ревізій діяльності публічних бібліотек вима­гали перераховувати в дохід відповідного бюджету кошти, отримані від надання платних послуг, не пе­редбачених Кабінетом Міністрів України. При цьо­му державні аудитори посилалися саме на ст. 13 Бюджетного кодексу України.
Вимоги до організації надання платних послуг та порядок визначення їх вартості передбачені Порядком визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на дер­жавній та комунальній формі власності, затвер­дженим спільним наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністер­ства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556.
Так, бібліотека зобов'язана:
-    безкоштовно надавати користувачам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вар­тості, порядку та строку оплати;
-   оприлюднювати інформацію про вартість по­слуг, що діє на дату надання послуги, із застосу­ванням інформаційних засобів (реклама, інформа­ційна дошка, веб-сайт закладу тощо).
Розмір плати за надання конкретної послуги ви­значається на підставі її вартості, що розрахову­ється на весь строк її надання та в повному обсязі.
Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу. Бібліотеки самостійно визначають калькуля­ційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.
Рекомендуємо для кожної послуги розробити робочу (технологічну) картку, за допомогою якої визначатимуться (в розрахунку на калькуляційну одиницю):
- технологічні процеси, які необхідно здійснити для надання послуги;
- час, потрібний для надання послуги;
- працівники, які безпосередньо надаватимуть послугу.
На підставі даних робочої картки простіше зро­бити калькуляцію вартості послуги. Складовими вартості платної послуги є:
-  витрати на оплату праці працівників, які безпо­середньо надають послуги;
-   нарахування на оплату праці відповідно до за­конодавства;
-   безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використову­ються при наданні платних послуг;
-  капітальні витрати;
-   індексація заробітної плати, інші витрати від­повідно до чинного законодавства.
Розмір плати за той чи інший вид платної пос­луги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов'язаних з її наданням.
... багато запитань викликає така послуга, як продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках), через електронні системи продажу видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників, реставраційних та інших закладів культури, довідково-бібліографічних та інформаційних продуктів (в елек­тронному вигляді - компакт-дисків), репро­дукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, памяток літератури, нотними виданнями), а також суве­нірних виробів, значків, виробів народних про­мислів; декоративно-ужиткового, образотвор­чого мистецтва та фотомистецтва тощо.
Так, відповідно до Податкового кодексу України звільняються від оподаткування (сплати податку на прибуток) кошти бюджетних організацій, отримані від надання платних послуг, пов'язаних з їх ос­новною статутною діяльністю. Але неспеціалізований магазин (кіоск, лоток) - це окремий суб'єкт господарювання з універсальним асортиментом то­варів. Тому можна зрозуміти, що бібліотека буде змушена продавати свої видання лише через мага­зини, кіоски чи лотки, до того ж неспеціалізовані.
Також у законодавстві відсутній термін «елек­тронні системи продажу».
Новий Перелік був схвально сприйнятий бібліоте­ками, адже в ньому розширено асортимент послуг».
Детальніше:

Розколупа Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 8-10. понеділок, 13 листопада 2017 р.

Закон  України  
«Про  Український  культурний  фонд»

має увійти в дію з 1 січня 2018 року. Це важливий сегмент у розбудові культури нашої країни. У цьому контексті Міністр культури України Євген Нищук наголосив, що це надзвичайна подія для культурної і мистецької спільноти, адже створення Українського культурного фонду має на меті підтримку всіх мистецьких проектів по різних напрямках, як державного, так і недержавного сектору. І, що дуже важливо, зробить можливим залучення до їх реалізації, як державні так і приватні кошти, через прозорий експертний відбір культурно-мистецьких проектів.  
7 листопада 2017 року було повідомлено про результати проведеного рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної частини Наглядової ради Українського культурного фонду та здійснену в цьому напрямку роботу відомства. За результатами рейтингового інтернет-голосування до Наглядової ради Українського культурного фонду були обрані 4 осіб, у т. ч. й генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Іванівна Гордієнко, як представник закладів культури. До Наглядової ради Фонду також увійдуть 2 особи визначені Міністерством культури України, а також 2 особи – визначені Президентом України.
Інтернет-голосування відбулось вперше. З цією метою Міністерством культури України та Громадською організацією «Електронна демократія» було підписано Меморандум про співпрацю, оскільки ця громадська організація має значний досвід у частині надання програмного забезпечення для електронних голосувань та проведення спостереження за прозорістю голосування.
Таким чином, завдяки інтернет-голосуванню було отримано вражаючі результати – понад 97% учасників із 22 регіонів України.
«Інтернет голосування перестало бути терміном майбутнього – це наше сьогодення і сучасність, наразі, це вже термін, який існує в українському законодавстві. Це інструмент, еволюційний розвиток засобів представницької демократії і волевиявлення», - зазначив Володимир Фльонц, голова ГО «Електронна демократія».
«Дуже важливо, що принципи, задекларовані в Законі, зокрема інноваційність, відкритість та прозорість, дійсно чітко дотримуються», –  наголосив незалежний експерт В. Нестуля.
середа, 8 листопада 2017 р.Вітаємо шановних колег з 
Всеукраїнським  днем  працівників  культури  
та  аматорів  народного  мистецтва!
Нехай  це  свято  
подарує  Вам натхнення  і  творчість  у  розбудові   української  культури,
відкритої  і  доступної  кожному.
Здоров’я  Вам,  благополуччя  і  добра!

пʼятниця, 27 жовтня 2017 р.

Запроваджуємо  УДК

Бібліотеки  України  для дітей розпочали впровадження Універсальної десяткової класифікації для систематизації своїх фондів.
25 жовтня 2017 року на базі Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка відбувся обласний практикум «Формування та збереження фондів бібліотек для дітей – реалії і перспективи» 
Основна частина практикуму була присвячена переведенню бібліотечних фондів на універсальну десяткову класифікацію – УДК. Консультанти-модератори розповідали присутнім про робочі процеси 
детальніше на  http://librarychl.kr.ua/pro_bib/news.php 

Звичайно, запитань буде ще багато. Тому, пропонуємо скористатися матеріалами щодо переходу на УДК, запропонованими НБУ для дітей та розміщеними на її сайті у розділах:
Віртуальна школа каталогізатора


Професійні новини  http://www.chl.kiev.ua//Default.aspx?id=6589"

А також, Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні: загальнодоступна група у Фейсбук https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/

пʼятниця, 29 вересня 2017 р.


Шановні  колежанки, чарівні  жінки,  професіонали бібліотечної справи!
Прийміть найщиріші вітання із Всеукраїнським днем бібліотек!
Бажаємо Вам:
поваги від читачів, розуміння влади, підтримки громади.

І звичайно ж, Віри, Надії, Любові, Миру, Благополуччя, Щастя!

понеділок, 21 серпня 2017 р.

Традиція  літніх  читань  у  бібліотеках  краю

Понад сто школярів взяли участь у низці літніх заходів Устинівської РБД. Зокрема, програма «Острів розваг», де запрошені діти разом з веселим Карлсоном та Бджілкою переглядали яскраві книги, змагались у ковбойських перегонах, танцювальному і пісенному конкурсах. А за допомогою екскурсії ближче познайомились з бібліотекою.
У розважальній програмі «Літо з бібліотекою» взяли участь 30 дітей різного віку Устинівської ЗШ I-II ступенів, які отримали масу задоволення від екскурсії по бібліотеці та огляду літератури «Казкові герої», конкурсів і розважальних ігор на бібліотечному майданчику. По закінченню, найактивніші читачі отримали грамоти від бібліотеки та солодкі подарунки.

Четвертокласникам місцевої школи (30 осіб) запропонували відшукати скарб, взявши участь у мандрівці «Піратська шхуна або подорож до острова скарбів». А щоб дітям було цікаво й весело, бібліотекарі оформили актовий зал морським реквізитом: піратський корабель, острів зі скринями, наповненими «золотими дукатами». Подбали і про куточок для фотосесії. «Плавання» почалося у бібліотеці, з огляду пригодницької літератури. Потім, разом із піратом Джеком Горобцем, діти, під гучну музику, «відправились» до острова скарбів. На шляху зустріли масу випробувань: змагались на знання морських термінів, у перетягуванні канату, влучній стрільбі, швидкісному зборі монет тощо. «Прибувши» до острова діти віднайшли свій скарб – дискотека з мильними бульбашками. Подорож закінчилась, але діти зрозуміли, що бібліотека – це світ, відкритий кожному, хто любить книгу.середа, 9 серпня 2017 р.

Традиція  літніх  читань  у  бібліотеках  краю

Бібліотекарі Новгородківської РБД протягом літературних читань «Літо на книжковій галявині» пропонують дітям цікаві книги, журнали. Щосуботи, до послуг відвідувачів, бібліотечний ігровий майданчик, де можна змістовно й з користю провести час – почитати й погратись.
Еко-мандрівку «Літня прогулянка селищем» здійснили діти табору відпочинку «Бригантина» Новгородківського НВК разом з бібліотекарем РБД, яка надала чимало корисної і цікавої інформації про селище та оточуюче середовище. По завершенню подорожі діти створили журнальний колаж «Будь природі вірним другом».
Бібліотечне графіті «Мої улюблені герої» зробило усіх його учасників художниками. Бібліотекар познайомила дітей з мистецтвом графіті. Діти, у свою чергу, розповіли, що саме вони знають про цей вид мистецтва, де бачили графіті, чи подобається їм такий вид вуличного мистецтва. А після розмови малювали своїх улюблених героїв на стінах бібліотеки. Їм це дозволили. Усе було цікаво, з інтригою і захопленням.  
До РБД на екскурсії приїздять діти із сіл району. Так, для юних користувачів із Великочечеліївської сільської бібліотеки-філії проводились заходи «Бібліо знайомство», «Бібліо зарядка». Бібліотекарі усім дітям подарували «Квіточку вітання». Також, з цією ж групою користувачів відбулось читання у форматі сторі-тайм разом з Н.В. Дем’яненко, головним спеціалістом служби у справах дітей РДА, під час якого в ігровій формі читали та обговорювали книгу «Знай свої права, дитино».