понеділок, 31 жовтня 2016 р.

Нове у бібліотечному світі

Різнопланові  бібліотечні  програми

США
Широкої популярності набувають різні бібліотечні програми щодо популяризації читання для задоволення.

Приблизно раз на тиждень бібліотекарі надсилають зареєстрованим читачам перелік книг з п'яти-шести рекомендацій для читання, що розподілені за жанрами. Також ці списки виставляють на сайтах бібліотек  для загального перегляду.

Програма Summer Reading Program (Літня Програма Читання) побудована за зразком ігрових інтерактивних додатків або сайтів, в основу яких покладено присвоєння учасникам балів та від­знак задля мотивації їхньої подальшої участі у грі. За за­думом бібліотекарів, діти – учасники програми – от­римували призи не лише за читання книг, а й за на­писання рецензії до оглядів, що розміщуються на бібліотечному веб-сайті. А також – маркувальні по­значки за кращі рекомендаційні списки, запропоно­вані дітьми для читання підлітковій аудиторії. Позитивно вирізняє цю програму серед інших те, що вона стала загальнодоступною для всіх членів родини, моти­вуючи людей різного віку до колективної співпраці.
Ще варіанти. Діти, які прочитали 10 книг, отримують у групі соці­альної мережі Flickr заявку-оголошеня «Бібліотечний Чемпіон живе тут!».
Наочною демонстрацією біблі­отечної підтримки є відзнака «Позитивний вплив однолітків», котра надається активному читачеві та спрямована на підвищення обертаності книжок.

Спеціальні про­грами на допомогу батькам, які перебувають в ув'яз­ненні мають на меті підтримувати дружні й близькі стосунки з їхніми дітьми.
Так, наприклад, одна з програм «Почитай мені» допомагає  батькам зробити аудіо запис прочита­ного ними вголос літературного твору, а потім відпра­вити цю аудіо книгу своїй дитині. Одночасно вони мають змогу читати книги дітям під час відвідувань. Програму розраховано на тригодинні сесії про­тягом трьох тижнів. На першій сесії бібліотекар на­вчає правил виразного читання, враховуючи вікову категорію дітей, розповідає про вплив читання на розвиток дитини. Під час наступних двох сесій ув'яз­нені вибирають книги для своєї малечі і після підго­товчих спроб записують своє читання за допомогою цифрових пристроїв. Наприкінці програми 90% її учасників запевнили, що після звільнення вони обов'язково підуть зі своїми дітьми до бібліотеки.


>
середу, 12 жовтня 2016 р.

Нове у бібліотечному світі

Інструментальне читання

США

Поряд із читанням «пізнавальним»,  «діловим» дедалі більшого поширення набуває чи­тання «щоб уміти». Це, так зване, інструментальне чи­тання - для освоєння нової професії, набуття нових навичок і вмінь, конче необхідних у повсякденному житті. Користувачі охоче беруть участь у ді­яльності, під час якої можна спробувати щось нове. Задля цього створюються бібліотечні програми і проекти. Так, проект «Світи майстрів» сприяє розвитку і реалізації творчих можливостей користувачів і передбачає надання доступу до широ­кого спектра інструментів і технологій. За допомогою цього проекту усім охочим можна підвищити інформаційну грамотність у царинах ди­зайну, науки, технологій, інженерії, мистецтва, математики. У такій «творчій майстерні», наприклад, дитина, яка завзято читає про роботів, може скористатися, крім книги, комплектом інструментальних засобів з робототехніки, а студент або дослідник-початківецьпровести елементарні хімічні експерименти та достатньо швидко оформити отримані результати.

Південна Австралія

Державна бібліотека країни розробила спеціальний інструментарій бібліотечного пошуку за водною тематикою.
А програма «Осяяння»  («Illumination»), що розрахована на дітей від 4-х до 16-ти років, викликає у них великий інтерес. Мета – підвищити рівень знань про воду шляхом проведення різноманітних експериментів. Юні дослідники розробляють теоретичну та практич­ну частину дослідження, демонструють результати свого навчання.

Ось таке читання з практикою у бібліотеках. Трохи незвично, але цікаво й корисно. Можна сказати, що в Україні є подібні окремі бібліотечні заходи, що відбуваються, здебільшого, на заняттях прикладних гуртків щодо виготовлення різноманітних виробів домашнього ужитку, приготування наїдків, вишивання, в’язання тощо. Але різноплановість, дослідництво, навчання, експериментування не практикується.
:UK'> 

Дізнатися більше можна тут:

Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія. – Львів: Світ,2012. – 320 с.


Женченко М. Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 5. – С.14 – 17.