середу, 21 червня 2017 р.

«Бібліотеки  і  реалізація  
порядку  денного  ООН  до  2030  року» -
це назва статті В.Пашкової, д. і. н., координатора американських центрів Посольства США в Україні, віце-президента Української бібліотечної асоціації, заслуженого працівника культури України, міжнародного тренера ІФЛА, опублікованій у журналі «Бібліотечна планета». Тут розповідається про ухвалений на Саміті ООН у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні 2015 pоку Порядок денний з питань розвитку на період до 2030 року та ви­значені в цьому документі Глобальні цілі сталого розвитку, котрих мають до­тримуватися всі країни світу. Також охарактеризовано Міжнародну адвокаційну діяльність ІФЛА, присвячену активізації ролі бібліотек та їх визнанню важливими гравцями у сфері реалізації Глобальних цілей сталого розвитку; окреслено плани Української бібліотечної асоціації щодо цього. Глобальних цілей сталого розвитку офіцій­но визначено сімнадцять. У пункті 16.10, ідеться про доступ до інформації і аргументовано, що це основа прийняття якісних рішень і важлива умова покращення життя людей. Для кожної з цілей визначено 169 конкретних завдань. Розроблено також показники, за якими можна оцінювати виконання цих визначених міжнародною спільнотою цілей і завдань. Країни-члени ООН мають адаптувати накреслені на глобальному рівні цілі, включити їх до на­ціональних планів розвитку, моніторити їх досяг­нення. Такі зобов'язання беруть на себе всі країни, у т. ч. Україна. Так, Президент України на вищезазначеному Саміті запевнив, що для досягнення цілей на національному рівні Україна здійснюватиме нові програми і проекти, які на практиці забезпечать макроекономічну стабіль­ність, екологічний баланс  та соціальну згуртова­ність, що стане  загальною основою для подальших перетворень в Укра­їні. Восени 2016 р. в усіх областях України проводилися консультації щодо важливості Глобальних цілей сталого розвитку для країни. Ці консультації проводила команда ООН та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (є відповідальним в Україні за імплемен­тацію Цілей) за участю органів місцевої влади і орга­нізацій громадянського суспільства. Зараз відбувається втілення Глобальних цілей сталого розвитку через державні документи стратигічного планування, а також узгодження Цілей з реальними потребами, визначеними на рівні громад. У 2016 р. було проведено чотири національні консультації щодо завдань Цілей сталого роз­витку (з близько 300 учасниками) та 10 обласних консультацій по всій Україні для розроблення національної базисної доповіді. Національні кон­сультації було організовано в чотирьох групах за темами: стійке економічне зростання і зайня­тість; справедливий соціальний розвиток; ефек­тивне, підзвітне та всебічне управління і справед­ливість для всіх; екологічна стійкість і стійке бу­дівництво. У результаті було визначено пріоритетні цілі для кожного регіону. Пропонуємо ознайомитись з цілями ООН, представленими у статті.
Цілі  ООН  щодо  сталого  розвитку  та  роль  бібліотек
Йдеться про глобальні цілі сталого розвитку і як бібліотеки сприяють реалізації цілі.
1. Подолання бідності. Подолання бідності в усіх її формах та усюди
 Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання:
-  Доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють   покращення людиною свого життя
-  Можливостей оволодіння новими навичками, потрібними для освіти та працевлаштування
- Інформації уряду, громадянському суспільству, бізнесу для прийняття рішень щодо боротьби з бідністю
2. Вирішення проблем голоду. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:
-  Підтримання досліджень із сільського господарства, надання даних про більш продуктивні та сталі рослини
-  Надання доступу фермерам до он-лайнових ресурсів, зокрема щодо цін на місцевих ринках, прогнозу погоди, інформації про нове обладнання
3. Підтримання хорошого здоров'я. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання:
- Даних досліджень у медичних бібліотеках і бібліотеках лікарень для освіти та покращення медичної практики тих, хто зайнятий у галузі охорони здоров'я
- Публічного доступу до інформації про здоров'я і здоровий спосіб життя, допомагаючи окремим людям і родинам залишатися здоровими
4. Якісна освіта. Забезпечення всеохопної і спра­ведливої якісної освіти та заохочен­ня до навчання впродовж усього життя для всіх
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Спеціальних працівників, які опікуються ранньою грамот­ністю та навчанням протягом життя
- Доступ студентам до інформації та результатів досліджень
- Інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає отриманню нових знань та навичок
5. Гендерна рівність. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Безпечне і гостинне місце для зустрічей і спілкування
- Програми і послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема стосовно їх прав чи здоров'я
- Доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички
6-7. Чиста вода та належні санітарні умови. Використання відновлювальної енергії. Забезпечення наявності та раціона­льного використання водних ресурсів та санітарії для всіх. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи:
- Доступ до якісної інформації та кращого досвіду, що сприяє реалізації місцевих проектів із раціонального використання водних ресурсів та щодо санітарії
- Вільний і надійний доступ до електроенергії для читання, навчання та роботи
- Місцевій владі, дослідникам, бізнесменам і власникам нерухомого майна доступ до якісної інформації та кращого досвіду, що стосується сучасної відновлювальної енергії
8. Достойні робочі місця й економічне зростання. Сприяння поступальному, всеохопному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи:
- Доступ до інформації та можливості для оволодіння навичками, необхідними для пошуку та отримання роботи, досягнення успіхів на кращій роботі
9. Інновації й інфраструктура. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Існуючу розгалужену інфраструктуру публічних і науково-дослідних бібліотек та навчених бібліотечних фахівців
- Гостинний та інклюзивний публічний простір
- Доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема швидкісного Інтернету, якого може не бути в інших місцях
10.  Зменшення нерівності. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Нейтральне та гостинне середовище, відкрите для навчання всім, включно з особливими групами, такими як мігранти, біженці, меншини, корінне населення, люди з обмеженнями
- Рівний доступ до інформації, що підтримує соціальне, політичне та економічне залучення
11.  Міста та спільноти, що живуть відпо­відно до принци­пів сталого роз­витку. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, бо є інституціями,
- Яким довіряють, які віддані промоції культурного залучення та взаєморозуміння
- Які документують і зберігають для наступних поколінь культурне надбання
12-15.  Відповідальне споживання. Захист планети. Забезпечення життя під водою. Забезпечення життя на землі. Забезпечення переходу до раціона­льних моделей споживання і вироб­ництва. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Збереження та раціональне вико­ристання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному ви­користанню, розумне лісокористу­вання, боротьба з опустелюванням, припинення процесу деградації земель та сприяння їх відновленню, за­побігання зникненню різноманіття.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:
- Стійкої системи поширення та обміну матеріалами про зменшення відходів
- Надання історичних записів щодо змін узбережжя та використання земель
- Надання даних досліджень щодо зміни клімату для вироблення відповідної політики
- Інформування місцевих і національного рівня владних структур для прийняття рішень щодо мисливства, риболов­ства, використання земель, раціонального використання водних ресурсів
16. Мир і справедливість. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення дос­тупу до правосуддя для всіх і ство­рення ефективних, підзвітних і зас­нованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Публічний доступ до інформації про уряд, громадянське суспільство та інші інституції
- Навчання навичок, необхідних для розуміння та ви­користання цієї інформації
- Інклюзивне, політично нейтральне середовище для людей, де вони можуть збиратися та організовуватися
17.  Співпраця заради досягнення цілей. Зміцнення засобів реалізації й активізація глобального партнерства для стійкого розвитку.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
- Глобальну мережу інституцій, укорінених у громадах з метою підтримання планів місцевого розвитку

Читати статтю повністю:

Пашкова В. Бібліотеки і реалізація порядку денного ООН до 2030 року // Бібліотечна планета. – 2017. - № 1. – С. 6-10.